Baca Gazı Emisyon Ölçümü

Anasayfa / Çevre Ölçümleri / Baca Gazı Emisyon Ölçümü

   Geri   

Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileri olarak tanımlanır.


Sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamaktır.


Emisyon Ölçüm Raporu; Çevre İzin veya lisans başvuru dosyasının bu Yönetmelik kapsamında hazırlanan hava emisyonları raporunu kapsamaktadır.
Emisyon Kaynağı; Atmosfere emisyon veren baca veya baca dışı kaynakları belirtmektedir.


Baca Gazı Emisyon Ölçümleri yapılmasının nedenleri şunlardır;

 

 

  • Yanma verimliliği kontrolü ve kazan ayarı;
  • Kazanların verimliliğini artırmak
  • Yakıt ve para tasarrufu sağlamak
  • Emisyonları azaltma
  • Emisyon Kontrolü;
  • Emisyonları limitlerin içerisinde tutmak
  • Emisyonla ilgili yasalara uymak.
  • Proses Kontrolü;
  • Üretim prosesinde kaliteyi artırmak
  • Proseste kullanılan kazanların ayarı


Yönetmelikte adı geçen emisyon kirleticileri;
Yanma Gazları (SO2, CO, NOx, CO2)
İslilik Tayini
Nem Tayini
Hız Tayini, Sıcaklık Tayini
Ağır Metaller (Siyanür, Kadmiyum, Krom)
Uçucu Organik Bileşikler (VOC)
İnorganik Bileşikler (HF, HCL)


Baca Gazı Emisyon Ölçümleri hem ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yeterlik Belgemiz, TÜRKAK akreditasyonumuz kapsamında (R.G. Tarihi: 03.07.2009 ve Sayı: 27277) Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği gibi Ulusal ve Uluslararası Mevzuat dahilinde; konusunda uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.
 
İlgili Standart;

 

Deney Adı Deney Metodu
SO2 Tayini- Elektrokimyasal 
Hücre Metodu
TS ISO 7935
CO, O2, CO2 Tayini- 
Elektrokimyasal Hücre Metodu
TS ISO 12039
NO, NO2  NOX Tayini- 
Elektrokimyasal Hücre Metodu
EPA CTM-022
İslilik Tayini- Renk Karşılaştırma Metodu
(Bacarach Metodu)
TS 9503
Nem Tayini - Gravimetrik Metot EPA Metot-4
Hız Tayini-Pitot Tüp Metodu TS ISO 10780

Uçucu Organik Bileşikler Tayini- Numune Alma, 
Aktif Karbon Adsorbsiyonu ve Çözücü Desorbsiyonu-GC/FID Analizi

TS EN 13649

 

 

Tüm Hakları Detam Mühendislik Hizmetlerine aittir. 2013©