Çevresel Gürültü Ölçümü

Anasayfa / Çevre Ölçümleri / Çevresel Gürültü Ölçümü

   Geri   

Amaç; Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükununun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, hazırlanacak gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü değerlendirme raporu ile belirlenmesi, çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, stratejik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanmasını sağlamak.

 

Akustik Rapor; 29.04.2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik’in EK-1 ve EK-2’sinde yer alan tesislerin değerlendirme yöntemleri kullanılarak oluşması muhtemel çevresel gürültü seviyelerinin belirlendiği ve sınır değerlerin aşılıp aşılmadığını gösteren rapordur.

 

Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu; Çevre Kanununca alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik’in EK-1 ve EK-2 sinde yer almayan ve bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş veya bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kurulması planlanan veya kurulup işletmeye geçen işletmelerin, tesislerin, işyerlerinin değerlendirme yöntemleri kullanılarak oluşması muhtemel çevresel gürültü seviyelerinin belirlendiği ve sınır değerlerin aşılıp aşılmadığını gösteren rapor.

 

* Çevre İznine Tabi İşletmeler İçin Çevresel Gürültü Ölçümleri ve Akustik Raporlarının Hazırlanması

* Çevre İznine Tabi Olmayan İşletmeler İçin Çevresel Gürültü Seviyesi Ölçümleri ve Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması

* Eğlence Yerleri için Çevresel Gürültü Ölçümleri ve Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması

* İşyeri, Atölye ve İmalathaneler İçin Çevresel Gürültü Ölçümleri ve Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması

* Maden ve Taş Ocaklarında Patlama İle Oluşacak Titreşimlerin Ölçümü ve Raporlandırılması

* Bina, Fabrika vb Yapılarda Makine ve Teçhizatlardan Kaynaklı Titreşimin Ölçümü ve Raporlandırılması

 

Çevresel Gürültü Ve Titreşim Ölçümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgemiz ve TÜRKAK akreditasyonumuz kapsamında, (R.G. Tarihi:04.06.2010 (03.12.2011 Revizyon tarihli) ve Sayı: 27601) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, (R.G. Tarihi: 23.12.2003 ve Sayı: 25325)Titreşim Yönetmeliği ve, (R.G. Tarihi:29.04.2009 (03.12.11 Revizyon tarihli) ve Sayı:27214) Çevre Kanununca alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gibi ilgili Ulusal ve Uluslararası Mevzuat dahilinde, konusunda uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

İlgili Standart;

 

Deney Adı Deney Metodu

Mekanik Titreşim ve Şok- Binaların Titreşimi- 
Titreşimin Ölçülmesi ve Binalara Etkilerinin Değerlendirilmesi 
İçin Kılavuz

TS ISO 4866
Madencilik- Hava şoku ve Yer Titreşim Ölçümü TS 10354
Akustik- Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki 
Ses Basınç Seviyelerinin Değerlendirilmesi 
İçin Ses Güç Seviyelerinin Tayini-Mühendislik Metodu
TS ISO 8297
Akustik- Sesin Dışarda Yayılırken Azalması Bölüm:1 Sesin Atmosfer 
Tarafından Soğurulmasının Hesaplanması
TS ISO 9613
Akustik- Sesin Dışarda Yayılırken Azalması Bölüm 2: 
Genel Hesaplama Yöntemi
TS ISO 9613-2
Akustik- Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi- 
Bölüm:1-Temel Büyüklükler ve Değerlendirme İşlemleri
TS 9315 ISO 1996-1
Akustik- Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi- 
Bölüm:2 Arazi Kullanımda Meydana Gelen Gürültülerle İlgili Verilerin Elde Edilmesi
TS ISO 1996-2
Akustik- Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin Ses Basıncı Kullanılarak 
Tayini Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca Esas Olarak Serbest Bir Alan İçinde Uygulanan Mühendislik Metodu
TS EN ISO 3744
Akustik- Ses Basıncı Kullanılarak, Gürültü Kaynaklarının Ses, Güç Seviyelerinin Tayini, 
Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca Çevreleyici Ölçme Yüzeyi Kullanılarak yapılan Gözlem( Survey Metodu)
TS 8958
TS EN ISO 3746
Akustik- Sesin Dışarda Yayılırken Azalması Bölüm:1 Sesin Atmosfer 
Tarafından Soğurulmasının Hesaplanması
TS ISO 9613
Akustik- Sesin Dışarda Yayılırken Azalması Bölüm 
2: Genel Hesaplama Yöntemi
TS ISO 9613-2
Tüm Hakları Detam Mühendislik Hizmetlerine aittir. 2013©